1. Introductie

ValueMetrics ontwikkelt datagedreven oplossingen op het gebied van vastgoedwaardering en rendementssturing. We streven ernaar dit te verwezenlijken door kennisuitwisseling te bevorderen binnen onze klanten in de vastgoedsector, waarbij we expertise, data-analyses en benchmarks aanbieden. Het vervullen van deze missie maakt ons trots.

In de gedragscode van ValueMetrics leggen we de nadruk op wat wij als essentieel beschouwen en wat ons succesvol zal maken: onze waarden met betrekking tot de manier waarop we collega’s, anderen, middelen en onze rollen behandelen. Deze principes zijn van toepassing op alle medewerkers van ValueMetrics, ongeacht hun functie of werklocatie.

Door helder te communiceren over onze waarden versterken we onze kans op succes. Ondanks dat elke situatie haar eigen unieke uitdagingen met zich meebrengt, dienen onze kernwaarden als leidraad voor het bepalen van het gewenste gedrag en geven ze inzicht in wat we mogen verwachten van onze collega’s. Zo werken we voortdurend samen aan een werkomgeving die ons succes bevordert en zowel fysiek als psychologisch veilig is.

Waarden overstijgen simpele woorden; ze leiden ons in ons dagelijks werk en verkrijgen betekenis door onze acties. Daarom streven we continu naar manieren om onze waarden naadloos in ons werk te verweven.

Gebaseerd op onze waarden hebben we drie essentiële kernwaarden vastgesteld, die bijzondere aandacht genieten. Deze kernwaarden spelen een cruciale rol bij het vormgeven van onze organisatiecultuur en het sturen van onze besluitvormingsprocessen. Daarnaast hanteren we een reeks ondersteunende waarden die onze dagelijkse operaties ondersteunen.

2. Kernwaarden

Wat ons kenmerkt bij ValueMetrics zijn onze kernwaarden.

 

2.1  Waarde toevoegen

Het centrale doel van ons bedrijf, ValueMetrics, is het leveren van waarde aan onze klanten. We streven ernaar onze klanten van dienst te zijn door hun behoeften te begrijpen en onze diensten op maat te maken. Met als doel een zinvolle bijdrage te leveren, zoeken we voortdurend naar manieren om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Ons gedrag bij ValueMetrics, inclusief onze activiteiten en producten, is gericht op het vinden van manieren waarop we de meeste waarde kunnen toevoegen.

Om waarde toe te voegen, hanteren we de volgende principes:

 1. We streven ernaar onze klanten te bedienen door diensten en producten te leveren die een zinvolle en waardevolle bijdrage leveren aan hun behoeften.
 2. We zetten ons in voor onze eigen professionele ontwikkeling en ondersteunen anderen in hun unieke groei.

2.2 Continue verbetering

Het verbeteren van onze diensten en expertise is een voortdurend proces. Voor ValueMetrics ontstaan er nieuwe uitdagingen en kansen wanneer de samenleving of de vastgoedmarkt verandert, zoals bij nieuwe beleidsmaatregelen, wetgeving of veranderende publieke opinies. Om voortdurend waarde toe te blijven voegen voor onze klanten, identificeren en delen we vroegtijdig ontwikkelingen, en ondernemen we actie wanneer nodig.

Bij ValueMetrics beschouwen we het leren van incidenten en fouten als een professionele houding. Het is menselijk om fouten te maken, en wij zien fouten als waardevolle kansen om te leren hoe we dingen de volgende keer beter kunnen doen. We nemen individuele verantwoordelijkheid voor het trekken van lessen: door fouten toe te geven, onze eigen expertise bij te dragen en te leren van anderen.

Om continu te verbeteren, hanteren we de volgende principes:

 1. Als organisatie en als professionals omarmen we de toewijding tot voortdurende verbetering
 2. We herkennen uitdagingen en mogelijkheden en deen deze onderling
 3. We halen lessen uit fouten door ze toe te geven, onze expertise te delen en te leren van anderen.

2.3 Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid

Bij ValueMetrics is het toewijzen van verantwoordelijkheid een fundamenteel principe, omdat we sterk geloven dat dit bijdraagt aan onze groei. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hebben een aanzienlijke invloed binnen onze compacte organisatie en vormen de basis van een cultuur die gebouwd is op vertrouwen en betrouwbaarheid. Wat ons onderscheidt, is onze benadering om teamleden te empoweren met specifieke aspecten van het bedrijf, waardoor ze snel kunnen leren en gemotiveerd blijven. Het omarmen van verantwoordelijkheid vat precies onze filosofie samen, waarbij elke medewerker actief bijdraagt aan onze missie. Als bedrijf en als individuen erkennen we het cruciale belang van aansprakelijkheid, waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor onze acties en fouten benutten als leermogelijkheden.

Professioneel handelen betekent ook opereren met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor onze acties. We streven naar wettelijke en morele correctheid in ons werk. Om dit te bereiken laten we ons niet leiden door een uitputtende lijst van gedragsregels, maar volgen we de wet en handelen we op basis van integriteitsprincipes: we streven naar dienstbaarheid aan onze klanten, ValueMetrics en collega’s; we handhaven onafhankelijkheid in onze dienstverlening; we zijn transparant; en we handelen verantwoordelijk en vertrouwelijk met toevertrouwde informatie en middelen (financiën, materialen, IT-producten, tijd, etc.). Wanneer we twijfelen over wat juist is, zoeken we advies bij anderen binnen ValueMetrics.

Het handelen met integriteit omvat ook het proactief identificeren van mogelijke belangenconflicten.

Om verantwoordelijk en aansprakelijk te handelen, omarmen we de volgende principes:

 1. We nemen de verantwoordelijkheid om de wet na te leven.
 2. We handelen met integriteit: het leveren van hoogwaardige service, het behouden van onafhankelijkheid, het handhaven van transparantie, het waarborgen van vertrouwelijkheid en verantwoord omgaan met wat ons is toevertrouwd.
 3. We identificeren mogelijke belangenconflicten, delen deze en streven ernaar deze te minimaliseren.

3. Ondersteunende waarden: het fundament

Onze ondersteunende waarden vormen het fundament van onze organisatie en bieden de solide basis die nodig is om onze kernwaarden te behouden en te versterken. Professionele samenwerking is hierbij een essentieel onderdeel.

3.1 Professionele samenwerking

Bij ValueMetrics hechten we er groot belang aan om iedereen te betrekken en te streven naar de hoogste standaarden. Onze persoonlijke verhalen zijn uniek en divers: we komen uit verschillende achtergronden, hebben uiteenlopende persoonlijke eigenschappen, expertise en vervullen diverse rollen binnen ValueMetrics. Deze diversiteit is waardevol voor onze interacties en biedt ons de kans om betere beslissingen te nemen en meer waarde toe te voegen aan onze diensten. We benutten deze diversiteit door op een informele en dynamische wijze met elkaar om te gaan.

Wanneer we elkaars perspectieven en gezelschap opzoeken, streven we ook naar het leveren van werk van topkwaliteit. We gedragen ons als professionals en streven ernaar om eventuele werkgerelateerde of persoonlijke conflicten op te lossen met respect voor elkaar.

Bij ValueMetrics hechten we waarde aan een platte hiërarchie: wanneer duidelijke coördinatie nodig is, omarmen we dit, maar altijd met als doel de doelstellingen van ValueMetrics en ons personeel te dienen.

Om professioneel samen te werken, volgen we deze principes:

 1. We respecteren elkaar als waardevolle individuen en professionals, ongeacht onze diverse achtergronden.
 2. We gedragen ons als professionals, waarbij ons gedrag en werk voldoen aan de hoogste standaarden.
 3. We geven de voorkeur aan informele interacties met elkaar. Hiërarchie wordt alleen gebruikt om helderheid te verschaffen door structuur en coördinatie.

3.2 Sterk leiderschap

Sterk leiderschap is cruciaal om de kernwaarden bij ValueMetrics te handhaven, coördinatie te bieden en het team te ondersteunen. Mensen zien leiders in leidinggevende posities als rolmodellen voor gedrag, en leiders bij ValueMetrics geven dan ook het juiste voorbeeld. Ze bevorderen de groei van het bedrijf en zijn medewerkers. Leiders creëren zowel fysiek als psychologisch veilige werkomgevingen, bieden duidelijkheid door heldere verwachtingen en rollen vast te stellen, structuur te bieden zodat individuen met unieke expertise optimaal kunnen bijdragen, en waarborgen zowel informele als professionele werkomstandigheden.

Om sterk leiderschap te waarborgen, volgen we deze principes:

 1. Mensen in leidinggevende posities geven het juiste voorbeeld.
 2. Mensen in leidinggevende posities bieden heldere werkomstandigheden en ondersteuning.
 3. Mensen in leidinggevende posities zoeken diverse perspectieven en streven ernaar anderen te betrekken bij besluitvorming.

3.3 Gezonde en veilige werkomgeving

ValueMetrics wordt gestuurd door haar medewerkers. Individuen in de hele organisatie dragen bij aan ons bedrijf en we erkennen hun bijdragen. Waar mogelijk ondersteunen we persoonlijke groei.

Om zowel bedrijfs- als persoonlijke groei te bevorderen, streven we naar een gezonde en veilige werkomgeving. Wanneer er iets misgaat, is ons doel deze gezonde en veilige werkomgeving te handhaven en te herstellen door zorgvuldig en eerlijk te reageren. We nemen incidenten serieus en proberen deze aan te pakken door te beginnen met informele gesprekken, en bij escalatie naar teamleiders of de externe klachtencommissie indien nodig. We waarborgen vertrouwelijkheid en streven naar een eerlijk proces voor iedereen die betrokken is bij incidenten. Indien passend, neemt het management stappen om de normale gang van zaken te herstellen en lessen toe te passen die geleerd zijn.

Om onze medewerkers te beschermen, volgen we deze principes:

 1. We erkennen en belonen mensen voor hun inzet.
 2. We werken samen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren en te behouden.
 3. Wanneer er iets misgaat, streven we eerst naar informele oplossingen.
 4. We nemen incidenten serieus en reageren zorgvuldig, vertrouwelijk en eerlijk naar iedereen die erbij betrokken is.

3.4 Informatiebeveiliging

Bij ValueMetrics streven we ernaar onze waarden toe te passen bij het gebruik van gevoelige gegevens en tools. Hierdoor worden we aantrekkelijk voor externe partijen en benadrukken we het belang van het beschermen van zowel onze informatie als die van onze klanten. Om cyberbeveiliging te waarborgen, behandelen we de informatie en documenten van ValueMetrics met zorg. We delen documenten en informatie alleen met degenen die het nodig hebben. Online gedragen we ons verstandig door sterke wachtwoordbeveiliging te gebruiken en situaties te vermijden waarin externe partijen toegang kunnen krijgen tot onze gegevens, zoals bij phishing-e-mails en pop-ups. Als er mogelijk sprake is van een inbreuk op de cyberbeveiliging, informeren we altijd direct het management.

We volgen deze principes:

 1. We beschermen de gegevens, tools en informatie van ValueMetrics en haar klanten.
 2. We zijn voorzichtig wanneer we actief zijn in digitale omgevingen.
 3. We melden potentiële inbreuken op de cyberbeveiliging direct.

3.5 Duurzaamheid

ValueMetrics is vastbesloten een duurzaam bedrijf te zijn. We opereren niet geïsoleerd, maar hebben invloed op de wereld en de gemeenschappen om ons heen. We streven naar een positieve impact van onze producten en diensten, wat zowel ten goede komt aan de wereld als aan onze medewerkers en ons bedrijf. Daarom zetten we ons in om schade aan het milieu en de gemeenschappen te minimaliseren en bij te dragen aan duurzame oplossingen.

Om duurzaam te werken, dienen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN als inspiratie voor de volgende principes:

 1. We nemen een voorzorgsmaatregel bij milieukwesties en gemeenschapskwesties.
 2. We ondernemen initiatieven ter bevordering van een grotere milieubescherming.